Eko sklad...

EKO SKLAD

Eko sklad tudi v letu 2020 nadaljuje z dodeljevanjem nepovratnih finančnih spodbud občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb.
Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena le za stanovanjske stavbe, za gradnjo katerih je bilo gradbeno dovoljenje izdano pred 1.1. 2010, morebitno gradbeno dovoljenje za legalizacijo stanovanjskih stavb zgrajenih pred 1.1. 2010, pa pred oddajo vloge na Eko sklad.

Višina nepovratne finančne spodbude znaša 20% priznanih stroškov naložbe za:
• enostanovanjske stavbe: 12 eur/m2 toplotno izolacijske fasade,
• dvostanovanjske stavbe: 12 eur/m2 toplotno izolacijske fasade.
V primeru hkratne izvedbe treh ali več ukrepov od A do H po javnem pozivu 74SUB-OB19 na starejši stanovanjski stavbi, za katere vlagatelj kandidira z isto vlogo, je višina nepovratne finančne spodbude višja. V tem primeru je višja nepovratna finančna spodbuda določena kot vsota zneskov, ki so opredeljeni za posamezen ukrep v točki 2. b) javnega poziva, povečanih za 50 %, a ne sme znašati več kot 30 % priznanih stroškov naložbe oziroma ne več kot 50 % priznanih stroškov naložbe pri izvedbi določenih naložb na območjih občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka.

 

POSTOPEK

 

1. Vložitev vloge
2. Obravnava vloge
3. Poziv na dopolnitev nepopolne vloge
4. Odločba in pogodba za popolne vloge
5. Vračilo podpisane pogodbe v roku 15 dni
6. Predložitev zaključne dokumentacije
7. Nakazilo nepovratnih sredstev.

 

VLOGA TER PRILOGE

 

• V celoti izpolnjen obrazec “Vloga”
• podpisana Izjava o sprejemanju pogojev
• v primeru, da sta dva ali več sovlagateljev, mora vsak izpolniti obrazec »Podatki sovlagatelja«
• v primeru, da vlagatelj ni lastnik oziroma je lastnikov več, je treba vlogi priložiti tudi izpolnjen obrazec »Soglasje lastnika oziroma solastnika« nepremičnine
• veljavni predračun izvajalca za nakup in vgradnjo opreme, ki se glasi na vlagatelja
• fotografije starega stanja (stanja pred izvedbo naložbe) posnete pred oddajo vloge
• fotografija stavbe z vidno hišno številko ter kopija gradbenega dovoljenja
• predložitev dokazila o toplotno prevodnosti vgrajenega izolacijskega materiala. Zadošča izjava o skladnosti. Fasadni sistem mora biti proizveden v skladu z normativi in standardi Eko sklada.

 

PRIZNANI STROŠKI VKLJUČUJEJO:

 

• vgradnjo vertikalne hidroizolacije na predelu cokla
• nabavo in vgradnjo celotnega fasadnega sistema
• odstranitev in izravnavo obstoječega ometa
• demontažo ter odvoz starih okenskih polic
• nabavo ter vgradnjo novih okenskih polic
• montažo in demontažo gradbenega odra.

 

POJASNILA

 

ROK IN NAČIN PRIJAVE

 

Vlagatelj se lahko prijavi na javni poziv Eko Sklada od dneva objave v Uradnem listu RS dalje pa do objave zaključka javnega poziva. Vlagatelj vloži pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili ter prilogami osebno ali po pošti na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana

 

POSTOPEK OBRAVNAVE VLOG

 

Pri odločanju o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude vlagatelju se uporablja postopek, določen z zakonom o splošnem upravnem postopku(Uradni list RS, št. 24/06) v kolikor ZVO-1 ne določa drugače. Vlagatelj bo v primeru nepopolne vloge pozvan k odpravi pomanjkljivosti v roku 15 dni. Če bo vlagatelj pomanjkljivosti odpravil v določenem roku, se bo štelo,da je vloga vložena takrat, ko so pomanjkljivosti odpravljene.Razpisna sredstva se dodeljujejo po vrstnem redu prispetja popolnih vlog na Eko sklad. Eko sklad bo najpozneje v roku 90. dni po prejetju popolne vloge odločil z odločbo. Na podlagi odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude bo s prejemnikom sklenjena pogodba. Rok za zaključek naložbe je devet(9) mesecev od dneva sklenitve pogodbe sicer pravica do te spodbude preneha.

 

NOVA NALOŽBA

 

Nova naložba je naložba, za katero je izvajalec naložbe investitorju izdal ustrezen predračun za izvedbo posameznega ukrepa, ki bo izveden po oddaji vloge za pridobitev nepovratne finančne spodbude, kar pomeni, da bo vlagatelj z izvajanjem naložbe začel po oddaji vloge za pridobitev nepovratnih sredstev Eko sklada.

 

UPRAVIČENE OSEBE

 

Na javnem pozivu lahko sodeluje samo fizična oseba, ki je investitor in lastnik nepremičnine oziroma ožji družinski član ali najemnik s pisnim soglasjem lastnika. Vlagatelj in hkrati investitor je lahko samo fizična oseba (predračun ne sme biti izstavljen na podjetje, samostojnega podjetnika ali nosilca dopolnilne dejavnosti).

 

STANOVANJSKI OBJEKTI

 

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude občanom za rabo obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb na območju RS. Naložba mora biti izvedena na stanovanjski stavbi, kar se lahko ugotovi na podlagi vpogleda v prostorski portal Geodetske uprave Republike Slovenije. Gospodarska poslopja, poslovne stavbe, zidanice… ne štejejo kot stanovanjske stavbe in do spodbude niste upravičeni.

 

GRADBENO DOVOLJENJE

 

Eko sklad bo z vpogledom v zemljiški kataster preveril, ali je stavba vpisana v kataster stavb. V primeru, da stavba ni vpisana v kataster stavb in v primeru, da se ukrep izvaja v novogradnji, za katero vlagatelj še ni pridobil hišne številke, mora vlagatelj vlogi priložiti fotokopijo gradbenega dovoljenja. V kolikor gre za rekonstrukcijo stanovanjskih stavb, ki vključuje nadzidave ali dozidave se spodbuda lahko dodeli le za del naložbe, ki bo izveden na starem (obstoječem) delu stavbe, za novi del stavbe, za katerega je bilo izdano gradbeno dovoljenje po 1. 1. 2003, pa ne.

 

IZVAJALEC

 

Vgradnjo posameznih naprav in opreme, ki so predmet naložbe, lahko izvede le za to usposobljen in za ustrezno dejavnost registriran izvajalec. Registracija dejavnosti pravne osebe oziroma samostojnega podjetnika posameznika se preverja pri OZS in AJPES.

 

ZAKLJUČNA DOKUMENTACIJA

 

Izplačilo nepovratne finančne spodbude se izvrši na podlagi:
• originalne Izjave o zaključku naložbe podpisane s strani vlagatelja ter podpisane in žigosane s strani izvajalca
• računa za vse izvedene ukrepe z natančno specifikacijo izvedenih del. Datum izdaje računa se šteje za zaključek izvedene naložbe, če iz podatkov na računu ne izhaja drugače.
• dokazila o plačilu celotnega računa (fotokopije plačane položnice ali univerzalnega plačilnega naloga (UPN) ali potrdila spletne banke o opravljeni transakciji. Izjava izvajalca ne zadostuje.
• v primeru, da je bil za isto naložbo dodeljen tudi kredit Eko sklada pa dokazilo o nakazilu kredita v znesku 40 % in 60 % ali dokazil o nakazilu celotnega dodeljenega kredita ter dokazil o plačilu preostanka po izstavljenem računu
• fotografije izvedene naložbe.
V kolikor naložba ni bila izvedena skladno s ponudbo priloženo k vlogi, je potrebno priložiti novo
ponudbo, na podlagi katere je bila naložba izvedena.

 

FOTOGRAFIJE STANJA »PRED« IZVEDBO NALOŽBE

 

Fotografije vseh strani fasade stavbe pred izvedbo naložbe posnete tako, da so vidne fasade v celoti. V primeru, da je fasada stavbe že delno toplotno izolirana, je potrebno priložiti fotografijo že vgrajene toplotne izolacije fasade, iz katere bo razvidna debelina vgrajenega izolacijskega materiala.

 

FOTOGRAFIJE STANJA »PO« IZVEDBI NALOŽBE

 

Fotografije na novo izvedene fasade z vseh štirih strani ter ena fotografija posneta v času izvajanja naložbe tako, da bo vidna debelina in vrsta vgrajenega izolacijskega materiala (posnetek z merilom ob vgrajenem izolacijskem materialu).

 

NAJPOGOSTEJŠI RAZLOGI ZA ZAVRNITEV VLOGE

 

• naložba je ob oddaji vloge že izvedena
• naložba ni ustrezno izvedena oz. je ni izvedel usposobljen in registriran izvajalec • nezadostna debelina toplotne izolacije, izvedba v lastni režiji
• izvajalec nima ustrezne registrirane dejavnosti za izvajanje naložbe, ki je predmet vloge
• stavba, na kateri se bo naložba izvajala ni stanovanjska (poslovni prostor, gospodarsko poslopje, zidanica…)
• stavba ni zgrajena v skladu z veljavnimi predpisi ter nima veljavnega gradbenega dovoljenja
• vlogi je priložena neverodostojna dokumentacija.
V primeru utemeljenega suma, da je vlagatelj v vlogi za pridobitev spodbude Eko sklada namenoma podal neresnične podatke bo Eko sklad pristojnim organom posredoval kazensko ovadbo zoper vlagatelja.

 

ENERGETSKA IZKAZNICA

 

Z zakonodajo in smernicami želi EU v prihodnosti zmanjšati porabo energije za ogrevanje. Poudarek je na debelini izolacije v fasadnih sistemih. Od leta 2009 so tudi v Sloveniji lastniki objektov dolžni pridobiti energetske izkaznice. Energetska izkaznica določa porabo energije, objekt pa je tako umeščen v posamezni razred energetske učinkovitosti. Energetska izkaznica stavbe je del gradbene dokumentacije in izkazuje največjo dovoljeno letno potrebo pa toploti za ogrevanje enega m2 uporabne stanovanjske površine (kWh/m2 letno) in vključuje smo ogrevane dele stavbe.

 

OSNOVNI PODATKI

 

Eko sklad ima uradne ure od ponedeljka do petka od 9. do 15 ure na naslovu Bleiweisova cesta 30, Ljubljana.
Splošne informacije Eko sklad zagotavlja od ponedeljka do petka med 9 in 15 uro, tudi na telefonski številki 01 241 48 20.
Telefonske uradne ure so, v ponedeljek, sredo in petek med 13. in 15. uro, na telefonski številki 01 241 48 20.